بررسی و تحلیل روند سالانه دما و بارش ایران (2017- 1988 میلادی )

 

فاطمه عباسی 1 منصوره کوهی 2 یاشار فلامرزی 3 زهره جوانشیری 4 شراره ملبوسی 5 ایمان بابائیان 3

1 پژوهشکده اقلیم شناسی

2 پژوهشگر پژوهشکده اقلیم شناسی

3 استادیار پژوهشکده اقلیم شناسی

4 استادیار پژوهشکده اقلیمشناسی

5 پژوهشکده اقلیم شناسی ،مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش روند سالانه بارش و دمای کشور با استفاده از داده های بارش سالانه 115 ایستگاه سینوپتیک در دوره 30 ساله (2017- 1988) بررسی شد. میانگین بارش ایستگاهی و تیسن کشور برای هر سال، محاسبه گردید. با استفاده از روش آماری ناپارامتری من – کندال معنی داری روند میانگین بارش و دما، و از روش برآور کننده شیب خط سن، میزان شیب خط روند آزمون شد. نتایج نشان داد که در میانگین بارش کشور روند افزایش یا کاهش معناداری در سطوح اطمینان 99 و 95 درصد وجود ندارد ولی این روند در سطح اطمینان 90 درصد معنی دار می باشد. با این حال میانگین ایستگاهی بارش کشور در هر سال در حدود 1/2- میلیمتر و میانگین بارش تیسن ایران نیز در حدود 2/2- میلیمتر کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان دادند که در سری های زمانی میانگین دمای ایستگاهی و تیسن کشور، روند افزایشی دما ایستگاهی کشور 025/0 درجه سانتیگراد در سال می باشد که در سطح اطمینان 95 % معنی دار است و میانگین دمای کشور به روش تیسن حدود 05/0 درجه سانتیگراد در سال اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ است که این روند افزایشی در سطح اطمینان 99 % معنی دار می باشد.

کلیدواژه‌ها: من کندال،  شیب خط سن،سطح معناداری ، بارش ، دما

 

برای دریافت اصل فایل مقاله روی لینک کلیک نمایید

http://nivar.irimo.ir/article_92919.html

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی