اقلیم ‌شناسی برخی متغیرهای هواشناسی فرودگاهی شهرهای مشهد و سبزوار

خلاصه:

در این گزارش وضعیت متغیرهای هواشناسی فرودگاهی شامل سمت و سرعت باد، دید افقی، ابرناکی و دمای دو ایستگاه مشهد و سبزوار مورد مقایسه قرار گرفته است. دوره مورد بررسی دوره نرمال 30 ساله اخیر  2017-1988 می باشد. قبل از بررسی داده، ابتدا همگنی داده ها مورد آزمون قرار گرفت و سپس آن دسته از سری ها که ناهمگنی آن ها به دلایل غیر طبیعی همچون تغییر مکان ایجاد شده بود، اصلاح گردیدند.

شهر مشهد دارای یک ایستگاه هواشناسی سینوپتیک می باشد که در داخل فرودگاه بین المللی قرار دارد، اما شهر سبزوار دارای دو ایستگاه هواشناسی سینوپتیک و فرودگاهی می باشد. به علت اینکه ایستگاه هواشناسی فرودگاهی سبزوار به صورت on request و در فاصله طلوع تا غروب خدمات ارائه می دهد، لذا دارای داده های کامل نمی باشد، بر این اساس در این گزارش از داده های ایستگاه سینوپتیک سبزوار واقع در ورودی شهر سبزوار که حدود 7 کیلومتر با ایستگاه فرودگاهی فاصله دارد-استفاده شده است.

جهت باد غالب ایستگاه سبزوار در مقیاس سالانه و در تمامی فصول شرقی بوده و سایر مولفه های باد سبزوار قابل ملاحظه نیستند. در مقابل باد غالب مشهد جهتمندی مشخصی نداشته و در فصول مختلف از جنوبی تا شرقی در تغییر است، به طوریکه در مقیاس سالانه و فصول زمستان و بهار جنوب شرقی، در تابستان شرقی و در پاییز جنوبی می باشد. جهت باد در ایستگاه مشهد نوسانات بیشتری در مقایسه با سبزوار دارد. فراوان ترین باد در ایستگاه مشهد با 41/4% در طبقه سرعتی 2/1-0/5 متر بر ثانیه قرار دارد، در حالیکه در ایستگاه سبزوار با 33/8% در طبقه 6 3-2/1 متر بر ثانیه می باشد که حدود 1/5 متر برثانیه از مقدار باد در ایستگاه مشهد بیشتر است. در هر دو ایستگاه بیشترین درصد وقوع باد آرام در فصل زمستان و کمترین آن در فصل تابستان می باشد. در تمامی فصول میانگین سرعت باد ایستگاه سبزوار بیش از مشهد است. میانگین سرعت باد در سبزوار 1/6 متر بر ثانیه می باشد که 0/3متر بر ثانیه بیش از ایستگاه مشهد است.

میانگین سالانه تعداد روزهای با دید کمتر از 500 متر در ایستگاه مشهد 11/4 روز است که حدود 13 برابر بیشتر از ایستگاه سبزوار (با 0/9 روز) است؛ نسبت مذکور برای دید کمتر از 1000 متر حدود 9 می باشد که نشان از شرایط مناسب در ایستگاه سبزوار از نظر دید افقی است. بیشترین خرابی دید در ایستگاه مشهد مربوط به فصل زمستان با 12 روز رخداد دید کمتر از 1000 متر و 7/5 روز با دید کمتر از 500 متر می باشد. این در حالیست که در ایستگاه سبزوار تعداد روزهای با دید افقی کمتر از 1000 و 500 متر به ترتیب حدود 2 و 0/5 روز است.

در دوره مورد بررسی، میانگین سالانه تعداد روزهای تمام ابری در ایستگاه مشهد 21 اما در سبزوار 7/3 روز است. همچنین میانگین تعداد روزهای صاف در شهر مشهد 110/5 روز و در سبزوار 122/2 روز است.

میانگین سالانه دمای سبزوار 18/4 درجه سلسیوس می باشد که 2/4 درجه بیشتر از مشهد است. دمای حداقل مطلق مشهد و سبزوار به ترتیب 21- و 19/3- درجه سلسیوس می باشد. همچنین دمای حداکثر مطلق مشهد و سبزوار به ترتیب 45 و 43/1 درجه سلسیوس است. بر اساس مقایسه تجربی و با توجه به اندک اطلاعات و آمار موجود، دمای ایستگاه فرودگاهی در روزها بیشتر و در شب ها کمتر از ایستگاه سینوپتیک سبزوار می باشد. اختلاف دما در طول روز بین 0/6 تا 1 درجه می باشد. همچنین دمای آن در زمستان کمتر از ایستگاه سینوپتیک می باشد و سرعت وزش باد هم بدلیل نزدیک بودن به مناطق کویری و دشت کمی بیشتر و به همین دلیل دید افقی هم کمتر از ایستگاه سینوپتیک می باشد ولی سایر پارامترها تفاوت چندانی با ایستگاه سینوپتیک ندارد.

 

 

 

 

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی