آشکاررسانی و بروز رسانی تغییر اقلیم در ایستگاههای کشور (2017-1958)

*فاطمه عباسی 1- منصوره کوهی2، زهره جوانشیری3، شراره ملبوسی4،  مجید حبیبی نوخندان5، یاشار فلامرزی6

1- کارشناس ارشد هواشناسی -پژوهشکده اقلیم شناسی

2- دکتری هواشناسی کشاورزی - پژوهشکده اقلیم شناسی

3-دکتری آمار- پژوهشکده اقلیم شناسی

4-کارشناس ارشد کامپیوتر- پژوهشکده اقلیم شناسی

5- دکترای اقلیم شناسی - پژوهشکده اقلیم شناسی

6- دکتری کشاورزی -- پژوهشکده اقلیم شناسی

 

چکیده:

این پروژه، تخمین جدیدي از روند تغییرات اقلیمی در ایران می باشد که در آن روند تغییرات عناصر اقلیمی پس از کشف و تعدیل ناهمگنی های غیر اقلیمی بررسی گردیدند. متغیرهای مورد مطالعه دما، بارش، رطوبت، تابش، ابرناکی، باد و ساعت آفتابی در 27 ایستگاه همدیدي کشور می باشند که دوره 2017- 1958 میلادی (60 سال) را پوشش می دهند. به دلیل نواقص موجود، متغیر ساعت آفتابی در دوره 2017-1992 بررسی شد. نتایج نشان داد که میانگین دمای هوا، دمای بیشینه و دمای کمینه کشور در 60 سال اخیر به ترتیب(8/0±) 5/17،(8/0±) 9/24، و (8/0±)1/10 درجه سلسیوس و در 30 سال آخر منتهی به 2017 به ترتیب(7/0±) 9/17، (8/0±)2/  25و (7/0±) 6/10 درجه سلسیوس می باشد. در 60 سال اخیر، کشور ایران با دارا بودن اقلیم هاي متفاوت، شاهد روند افزایشی میانگین دما، دماي بیشینه و کمینه سالانه به ترتیب با نرخهای (35/0- 19/0) 27/0، (3/0- 08/0) 2/0 و (41/0- 28/0) 34/0 درجه سلسیوس بر دهه بوده است که این مقادیر در دوره 30 سال آخر به ترتیب (63/0- 25/0) 55/0 ،(75/0- 18/0) 57/0 و(6/0- 25/0)53/0 درجه سلسیوس بر دهه بوده است. میانگین دمای دهه اخیر (2017-2008) با 3/18 درجه سلسیوس، 4/0±2/1 درجه سلسیوس نسبت به دوره پایه 1987-1958 گرمتر شده است. برخی از ایستگاهها نرخ افزایشی دمای حداقل تا 4 برابر (رشت، زنجان) بیشتر از روند -افزایشی دمای حداکثر بوده است. با توجه به نرخ افزایشی شدیدتر دمای حداقل نسبت به دمای حداکثر، میزان تغییرات شبانه روزی کاهش یافته است. علی رغم عدم وجود روند در میانگین بارش، نتایج نشان داد كه به طور متوسط بارش ايران در دوره 60 ساله منتهی به سال 2017، با نرخ (2/2- 6/11-) 7/4 - و در 30 سال منتهی به 2017 میلادی (1/4- تا 2/37-)20- میلیمتر بر دهه کاهش می یابد که این روند کاهشی در سطح اطمینان 95% معنی دار می باشد.

میانگین سرعت باد در مقیاس سالانه در بسیاری از نقاط کشور، علاوه بر نوسانات شديد دارای روند افزایشی بوده است که در غرب وشمال کشور این افزایش معنی دار می باشد. تعداد ساعات آفتابی در اغلب نقاط کشور با شیب 65/4 ساعت برسال طی دوره (2017-1992) افزایش یافته است که افزایش در شمال شرق، شمال و مرکز کشور معنی دار می باشد. میانگین رطوبت نسبی و روزهای تمام ابری (به استثناء گرگان) در اکثر مناطق کاهش داشته که بیشترین کاهش روزهای تمام ابری در غرب دریای خزر و نیمه غربی کشور می باشد که با کاهش رطوبت دراین مناطق نیز مطابقت دارد. نتایج این پروژه می تواند در برنامه توسعه پایدار کشور در راستای مدیریت مخاطرات جوی و اقلیمی، مدیریت منابع آب، کشاورزی سازگار با اقلیم استفاده شود.

کلمات کلیدی: آشکارسازی، تغییر اقلیم، ایران، 2017-1958، معنی داری.

برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی