چگونگی تهیه گزارش های بررسی وضعیت خشکسالی کشور در پژوهشکده اقلیم شناسی

لزوم آمادگی برای رویارویی با پدیده خشکسالی و عبور از آن به طوری که حداقل خسارات اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته باشد، جز با تدوین طرح های مقابله با خشکسالی محقق نخواهد بود. همچنین به منظور ارائه راهکارهاي رویارویی و مديريت ريسک اين پديده، ابتدا لازم است که ابزاري براي تعيين خشکسالي در نظر گرفته شود. بنابراين به این منظور، بايستي سيستمي براي پايش خشکسالي در نظر گرفت. چنين سيستم هايي عمدتاً با استفاده از شاخص هاي خشکسالي طراحي مي‌گردند. در اين گزارش ها از شاخص بارندگي استاندارد شده [1](SPI) براي پايش خشکسالي استفاده می گردد. بنابراين لازم است ابتدا داده های بارندگي يک دوره آماري بلندمدت (20 ساله) جمع آوري گردد. پس از تهيه يک سري داده های صحيح و قابل اعتماد، مقادير این شاخص براي مقياس‌هاي مختلف زماني (یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، 12 ماهه و 24 ماهه) محاسبه مي‌شود. سپس با استفاده از نرم افزارهای GIS اطلاعات نقطه ای مربوط به هریک از ایستگاه ها به اطلاعات مکانی تبدیل می شوند. بنابراین مراحل تهیه نقشه های خشکسالی در پژوهشکده اقلیم شناسی و مرکز ملی اقلیم به شرح ذیل خلاصه نمود:

1- جمع آوری داده های بارندگی در یک دوره آماری بلند مدت (به عنوان مثال 20 ساله) برای ایستگاه های سینوپتیک در سطح کشور

2- محاسبه شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) در مقیاس های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، 12 ماهه و 24 ماهه

3- تهيه نقشه هاي پهنه بندی خشکسالي با استفاده از روش IDW

 

[1] - Standardized Precipitation Index

درباره پژوهشکده اقلیم شناسی

پژوهشکده اقلیم شناسی پژوهشکده ای است در جهت ارتقاء سطح کیفی برنامه های تحقیقاتی در زمینه اقلیم شناسی و انجام تحقيقات كاربردي، خصوصاً در زمينه مديريت ريسك بلاياي جوي – اقليمي و تغییر اقلیم. مهمترین فعالیتهای این پژوهشکده انجام پروژه های تحقیقاتی، حمایت از پایان نامه های دانشجویی در راستای الویتهای پژوهشی سازمان هواشناسی کشور، چاپ و انتشار نتايج حاصله از تحقيقات و مطالعات انجام شده در كتاب، مجله علمی و گزارشات علمی و پیش بینی های میان مقیاس و بلند مدت اقلیمی میباشد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search