1- مشخصات پژوهشگر:

نام:.آزاده..... نام خانوادگي: .محمدیان نام پدر: محمدتقی

تلفن محل كار: 05133822308

آدرس الكترونيكي: amohamadian2001@yahoo.com

 

2- سوابق تحصيلي:

مقطع تحصيلي

رشته

كشور محل تحصيل

شهر محل تحصيل

مؤسسه محل تحصيل

تاريخ شروع

تاريخ پايان

ديپلم

ریاضی

ایران

مشهد

 

 

1376

کارشناسی

مهندسی کشاورزی-آبیاری

ایران

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

1/7/1376

31/4/1380

كارشناسي ارشد

مهندسی کشاورزی-آبیاری

ایران

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

1/7/1380

16/12/1380

 

 


 

3- سوابق فعاليتهاي علمي پژوهشي مرتبط با حوزه فعالیت گروه پژوهشي که پژوهشگر عضو آن معرفی شده است:

الف- پايان‌نامه‌ها:

اصلاح داده‌هاي هواشناسي براي تخمين تبخير ـ تعرق گياه مرجع در ايستگاه‌هاي هواشناسي غيرمرجع ايران عنوان پاياننامه كارشناسي ارشد:

 

ب- طرحهاي تحقيقاتي مرتبط با حوزه فعالیت گروه:

عنوان طرح

مسئوليت در طرح

دستگاه سفارش دهنده

(داخل يا خارج سازمان)

نوع طرح (داخلي / ملي)

وضعیت طرح

سند ملي الگوي مصرف آب كشاورزي ايران

همکار

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی کشور

ملی

خاتمه یافته

بررسي اثرات خشکي ايستگاههاي هواشناسي بر محاسبات نياز آبي

همکار

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی کشور

ملی

خاتمه یافته

بهنگام سازي سند ملي آبياري ايران

همکار

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی کشور

ملی

خاتمه یافته

بررسی شاخص های خشکسالی و استاندارد نمودن آن برای مناطق مختلف کشور

همکار

سازمان هواشناسی کشور و پژوهشکده اقلیم شناسی

ملی توتک

خاتمه یافته

بررسی تغییرات شاخص های اقلیمی کشاورزی با هدف تغییر اقلیم

همکار

سازمان هواشناسی کشور و پژوهشکده اقلیم شناسی

ملی توتک

خاتمه یافته

تبخير ـ تعرق پتانسيل سيب‌زميني در استان‌هاي سمنان و خراسان

همکار

دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه شاهرود

داخلی

خاتمه یافته

پهنه‌بندي و امکان‌سنجي پيش‌بيني وضعيت آب و هوايي جاده‌هاي کشور

همکار

پژوهشکده حمل و نقل

ملی

خاتمه یافته

تحلیل و پهنه بندی خشکسالی های استان خراسان شمالی با استفاده از شاخص های خشکسالی هواشناسی

سرپرست

اداره کل هواشناسی خراسان شمالی و پژوهشکده اقلیم شناسی

داخلی

خاتمه یافته

بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران

همکار

اداره کل هواشناسی خراسان رضوی

داخلی

خاتمه یافته

مدلسازي اقليمي و تغييرات اقليمي ايران

همکار

سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان هواشناسی کشور

ملی

خاتمه یافته

مطالعات تهیه اطلس بلایای طبیعی خراسان رضوی

سرپرست

اداره کل بازسازی و حوادث غیرمترقبه خراسان رضوی، اداره کل هواشناسی خراسان رضوی و پژوهشکده اقلیم شناسی

استانی

خاتمه یافته

تهیه پروفایل مخاطرات طبیعی در کشور ایران

همکار

 

 

خاتمه یافته

ایجاد سامانه جامع هشدار و پیش آگاهی خشکسالی

همکار اصلی

سازمان هواشناسی کشور

ملی

خاتمه یافته

تحليل بارش هاي شديد منجر به سيل در حوضه هاي جنوبي درياي خزر

همکار

سازمان هواشناسی کشور

 

خاتمه یافته


 

ج- مقالات چاپ شده در مجلات علمي - پژوهشي داخلي مرتبط با حوزه فعالیت گروه:

عنوان مقاله

مشخصات نشريه

نام نشريه

سال

شماره

نوع امتیاز

محاسبه ميزان فرابرآورد تبخير ـ تعرق مرجع با استفاده از داده‌هاي ايستگاههاي هواشناسي غيرمرجع ايران

تحقيقات مهندسي كشاورزي

جلد6 ، شماره23 ،تابستان 1384

علمي پژوهشي

بررسي تأثير خشكي ايستگاه بر پارامترهاي دما، رطوبت و تبخيرـ تعرق مرجع (مطالعه‌ موردي: ايستگاههاي سينوپتيك مشهد و گلمكان)

علوم كشاورزي و منابع طبيعي

جلدسیزدهم، شماره اول، 1385

علمي پژوهشي

اقلیم شناسی چرخندها در ناحیه مدیترانه: روندهای کنونی و سناریوهای آینده (ترجمه)

بولتن علمی پژوهشکده اقلیم شناسی

جلد ششم، شماره 1و2، بهار و تابستان 1385

نشریه داخلی (ضمیمه نشریه علمی و فنی نیوار)

کاربرد مدل هاي مولد مصنوعي آب و هوا و شاخص هاي اقليم کشاورزي به منظور ارزيابي تاثير تغيير اقليم (ترجمه)

بولتن علمی پژوهشکده اقلیم شناسی

جلد هفتم، شماره 1و2، بهار و تابستان 1386

نشریه داخلی (ضمیمه نشریه علمی و فنی نیوار)

بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و برآورد عمق یخبندان (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

علوم و صنایع کشاورزی (مجله آب و خاک)

جلد 22، شماره 2، سال 1387

علمي پژوهشي

بررسی مناسب ترین زمان شروع آبياري زراعت زعفران در استانهاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي

علوم و صنایع کشاورزی (مجله آب و خاک)

جلد 23، شماره 1، سال 1388

علمي پژوهشي

بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران

علوم و صنایع کشاورزی (مجله آب و خاک)

جلد 24، شماره 1، سال 1389

علمي پژوهشي

مقایسه پایش و پهنه بندی خشکسالی با استفاده از شاخص های SPI، DI و PNI (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

علوم كشاورزي و منابع طبيعي (مجله پژوهش های آب و خاک)

شماره اول، سال 1389

علمي پژوهشي

بررسی تغییرات احتمالی نیاز کنونی آبیاری گیاهان نسبت به ارقام مندرج در سند ملی آبیاری (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

نشریه آبیاری و زهکشی ایران

شماره 3، جلد 4، زمستان 1389، ص. 492-478

علمی -پژوهشی

بررسی ارتباط پدیده انسو (ENSO) با مقادیر حدی بارش های فصلی در استان های خراسان

مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک

جلد نوزدهم، شماره اول، 1391

علمی -پژوهشی

Association between climate indices, aridity index, and rainfed crop yield in northeast of Iran

Field Crops Research

118 (2), 2010, pp 105-114

ISI

Effects of precipitation and temperature on crop production variability in northeast Iran

International Journal of Biometeorology

2010

ISI

Comparative Analysis of Drought Indices for Drought Zone Scheme of Northern Khorasan Province of Iran

Notulae Scientia Biologicae

2011

ISI